Pyrenejský horský pes Pyrenejský mastin Pyrenejský ovčák Katalánský ovčák
Česky
English

Kárný řád KPP

1. Kárná pravomoc je dána stanovami KPP. Kárnou pravomoc v KPP vykonává v souladu se stanovami výbor KPP, který je oprávněn zahájit kárné řízení na návrh jakéhokoliv člena KPP, návrhu kontrolní komise, nebo i bez návrhu z vlastní iniciativy. O zahájení kárného řízení je kárně obviněný písemně vyrozuměn. Za kárné provinění člena KPP se považuje porušení stanov, směrnic, řádů a dalších řídících aktů KPP. K objasnění kárného provinění může výbor KPP jmenovat kárnou komisi dle článku 9 tohoto řádu. Zahajuje-li výbor KPP kárné řízení z vlastní iniciativy, kárnou komisi jmenovat musí.

2. Kárná opatření jsou:

  • napomenutí
  • veřejné napomenutí
  • odvolání z funkce KPP
  • vyloučení z KPP
  • zákaz chovu na určitou dobu
  • finanční trest
  • Rozhodnutí o tom, které opatření má být uloženo, ovlivňuje míra provinění a rozsah ohrožení činnosti klubu s přihlédnutím ke všem okolnostem případu.

3. Kárně obviněný člen bude výborem písemně vyzván k vyjádření ke kárnému provinění. Výbor nebo kárná komise, bude-li zřízena, seznámí kárně stíhaného se shromážděným důkazním materiálem a umožní mu se k věci vyjádřit ve lhůtě ne kratší než 20 dní. Pokud kárně stíhaný neprojeví zájem se v poskytnuté lhůtě k věci vyjádřit, předloží komise výboru návrh na řešení podle důkazů, které opatřila.

4. Kárně stíhanému je nutné sdělit písemně výsledek kárného řízení (zastavení řízení, kárné opatření) s odůvodněním.

5. S výsledkem kárného řízení je seznámena členská základna v nejbližším Zpravodaji KPP.

6. Proti uložení kárného opatření se lze odvolat ke členské schůzi prostřednictvím předsedy klubu, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo kárné opatření členovi KPP doručeno.

7. Kárné provinění je promlčeno, uplyne-li od něj doba jednoho roku, pokud v této době nebylo zahájeno kárné řízení. Po dobu, kdy probíhá kárné řízení, promlčecí lhůta neběží.

8. Odvolacím orgánem je v případě odvolání kárně obviněného člena KPP proti uloženému kárnému opatření, členská schůze. Odůvodněné odvolání podává kárně potrestaný člen do jednoho měsíce od doručení kárného opatření prostřednictvím předsedy k nejbližší členské schůzi.

9. Kárnou komisi, která je tříčlenná, může jmenovat pro každý konkrétní případ kárného řízení výbor. Jejím členem nemůže být člen výboru ani kontrolní komise. Komise si ze svého středu zvolí předsedu, který organizuje a řídí její činnost.

Schváleno na ČS dne 15. 6. 2013