Pyrenejský horský pes Pyrenejský mastin Pyrenejský ovčák Katalánský ovčák
Česky
English

Etický kodex KPP

Závazná pravidla jsou určena chovatelům, majitelům i příznivcům plemen zastřešených spolkem a slouží k naplnění cílů spolku.

 1. Každý člen spolku by měl co nejlépe naplňovat poslání a cíle uvedené v jeho stanovách. Členstvím ve spolku souhlasí člen s jeho hodnotami a zavazuje se je dodržovat. K vyjádření nesouhlasu slouží členské schůze jakožto nejvyšší orgán spolku. Je nepřípustné poškozovat dobré jméno spolku.
 2. Členové spolku při propagaci psů uvádějí vždy pravdivé údaje. Neznevažují, neurážejí a nepomlouvají jiné členy spolku, ať už při osobním kontaktu nebo v mediích, na sociálních sítí, to je naprosto nepřípustné!
 3. Chov je veden v souladu s řády, předpisy a směrnicemi spolku, FCI a ČMKU.
 4. Majitelé vědomě nevyužijí pro chov psa či fenu, u níž jsou obeznámeni nebo viditelně nesoucí exteriérové, genetické nebo povahové vady, což by mohlo mít za následek negativní vliv na potomstvo nebo na plemeno jako celek.
 5. Chovatelé a majitelé se budou řádně starat o domov, krmivo a vodu všech psů ve svém vlastnictví a budou zajišťovat řádnou veterinární péči. Budou dodržovat všechny aspekty dobrých životních podmínek zvířat dle platných zákonů.
 6. Majitel psa či feny nesmí vědomě produkovat štěňata bez průkazu původu, chov by měl být vždy v souladu se standardem plemene.
 7. Majitelům feny a krycího psa je doporučeno uzavřít písemnou dohodu o podmínkách krytí a finančního vypořádání.
 8. Při prodeji štěňat uzavře chovatel a nový majitel štěněte smlouvu, která by měla předejít případným pozdějším problémům.
 9. Chovatel prodává socializovaná, zdravá štěňata, minimálně ve věku 50 dnů. Jakoukoliv vadu či odchylku od standardu plemene uvede písemně ve smlouvě.
 10. Chovatel si ve vlastním zájmu archivuje veškerou chovatelskou dokumentaci (zejména krycí list, přihlášku a kontrolu vrhu, smlouvy, atd.).
 11. Je nepřípustné prodávat nebo darovat psa do komerčních prodejen, překupníkům nebo laboratořím.
 12. Pokud majitel nebude moci z vážných důvodů svého psa dále vlastnit, pokusí se mu sám, případně s pomocí spolku či chovatele, najít nový domov.
 13. Jestliže člen spolku zjistí, že tento Etický kodex je někým porušován, měl by tuto skutečnost nahlásit výboru spolku. Další postup vyplývá ze stanov a kárného řádu spolku. Vždy, i v situacích, které nejsou v předcházejících bodech popsány, je třeba jednat především v zájmu plemene, spolku a vždy v rámci slušného chování.

Porušení výše uvedených ustanovení může mít za následek ukončení členství a vyloučení ze spolku nebo disciplinární řízení na úrovni spolku, popřípadě podání zprávy příslušným orgánům.

Tento Etický kodex byl schválen členskou schůzí KPP dne 28. 8. 2022 a nabyl účinnosti téhož dne.