Pyrenejský horský pes Pyrenejský mastin Pyrenejský ovčák Katalánský ovčák
Česky
English

Stanovy klubu

1. Název, vymezení, sídlo a působnost:

Klub pyrenejských plemen (dále jen KPP), je dobrovolná nepolitická zájmová organizace. Právní subjekt vázaný členskými podmínkami ČMKU a FCI, který sdružuje chovatele a příznivce plemene psů pyrenejský horský pes, pyrenejský mastin, pyrenejský ovčák, katalánský ovčák. Je založen na principu dobrovolného sdružování osob dle platného znění zákona o sdružování občanů. KPP je prostřednictvím SKK členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU), která je přímým členem Mezinárodní kynologické organizace (FCI).

 • Název: Klub pyrenejských plemen (zkratka KPP)
 • Sídlo: Králová 11, Medlov u Uničova, 783 91
 • Působnost: Česká republika
 • IČO: 63782537
 • Statutárním orgánem je výbor klubu

2. Cíle a poslání KPP:

 • sdružuje chovatele a přátele plemen pyrenejský horský pes, pyrenejský mastin, pyrenejský ovčák, katalánský ovčák.
 • uskutečňuje chov přísně a výhradně dle standardu FCI (nikoli UCI) v návaznosti na platné předpisy a řády ČMKU, Stanovy, řády a směrnice KPP
 • zabezpečuje kontrolovaný chov s cílem zušlechtění plemene v exteriéru, zkvalitnění genetického fondu a zdraví, sleduje dodržování etiky zacházení se zvířaty
 • zabezpečuje vydávání průkazů původu, vedení plemenné knihy a vedení chovatelské dokumentace
 • využívá spolupráce se zahraničními kluby FCI za účelem získávání rozhodčích, získávání nebo výměny plemenných jedinců, chovatelských informací atd.
 • pořádá klubové a speciální výstavy a ostatní akce
 • propaguje plemeno
 • poskytuje odborná stanoviska k problematice plemene jiným organizacím a orgánům
 • vydává klubový časopis a spravuje internetové stránky KPP, ve kterých informuje o chovatelských akcích, zveřejňuje odborné kynologické články, zprávy a rozhodnutí výboru a kontrolní komise, dále zveřejňuje články členů a inzerci
 • na základě uzavřené písemné smlouvy na dobu určitou poskytuje chovatelský servis i nečlenům klubu. V písemné smlouvě se chovatel-nečlen zavazuje k dodržování Stanov a řádů KPP. Chovatel-nečlen bude mít ze strany poskytovatele nárok pouze na servis vymezený danou smlouvou
 • řádně hospodaří se svěřenými prostředky. K úhradě klubových nákladů slouží členské příspěvky, účelové klubové poplatky, výnosy z výstav, atd.

3. Členství v klubu vzniká:

 • řádné členství v KPP vzniká schválením výboru na základě podané přihlášky a následného uhrazení celého členského ročního příspěvku, nejpozději do 1 měsíce po přijetí za člena KPP. Jsou-li známy v době přijímacího řízení závažné skutečnosti ukazující u žadatele o členství na týrání zvířat, nevhodné prostředí pro zvířata, kárné řízení žadatele či jeho vyloučení z jiného klubu obdobného zaměření, jednání poškozující KPP apod., má výbor právo svým rozhodnutím zamítnout žádost o členství, o čemž bude žadatel písemně vyrozuměn
 • členství v KPP je dobrovolné a není nárokové. Členem KPP nemůže být fyzická nebo právnická osoba, která zprostředkovává obchod se psy za účelem zisku, případně dodává psy osobám obchodujícím se psy
 • členem KPP se může stát občan České republiky nebo jiného státu starší 18 let, který souhlasí se stanovami KPP a předpisy na ně navazujícími, zavazuje se jimi řídit a zaplatí včas a řádně členský roční příspěvek
 • mimořádné členství přiznává výbor KPP zasloužilým členům a chovatelům i bez vlastnictví psa uvedeného plemene

4. Členství v KPP zaniká:

 • vystoupením člena z KPP
 • nezaplacením ročního členského příspěvku ve stanoveném termínu
 • vyloučením člena z KPP
 • úmrtím člena KPP

5. Práva a povinnosti člena KPP:

 • člen KPP je povinen znát a dodržovat stanovy, směrnice, ostatní řády a normy a přijatá usnesení KPP a řídit se jimi
 • má právo podílet se na činnosti klubu, hájit zájmy klubu a dodržovat členskou kázeň
 • svým chováním a jednáním nesmí narušovat chod, účel, poslání klubu a chov zastřešených plemen
 • je povinen znát standard svého plemene
 • je povinen včas a řádně platit roční členské příspěvky a oznamovat výboru všechny změny své adresy a změny adresy stanoviště psů, to vše do čtrnácti dnů ode dne, kdy změna nastane
 • má právo se zúčastňovat členských schůzí, podávat návrhy a připomínky, volit a být volen do všech orgánů KPP, být informován o činnosti KPP
 • člen se může nechat na členské schůzi KPP zastoupit zástupcem, jemuž udělí písemnou plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce může zastupovat pouze jednoho nepřítomného člena KPP. Nepřítomný člen může být zastoupen jiným členem klubu, nečlenem klubu nebo svým rodinným příslušníkem. Je-li člen KPP na členské schůzi zastupován zástupcem, nemůže být na této členské schůzi přítomen
 • má právo vznášet stížnosti k práci výboru či kontrolní komise, a to písemnou formou předsedovi KPP
 • má právo kdykoli z KPP vystoupit, přičemž zaplacené roční členské příspěvky a další klubové platby se nevracejí; zaplacené roční členské příspěvky a klubové platby se též nevracejí členům vyloučeným z KPP

6. Orgány:

 • členská schůze
 • výbor
 • kontrolní komise
 • další poradní a pomocné orgány, které může jmenovat výbor KPP

6.1 Členská schůze:

 • Vrcholným orgánem KPP je členská schůze, která je svolávána výborem KPP dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Členskou schůzi řídí předseda, případně jednatel. O jednání a usnesení ČS se sepíše zápis, který podepíše předseda nebo jednatel. Pouze členská schůze je oprávněna přijímat zásadní rozhodnutí k činnosti klubu a řízení chovu a měnit stanovy KPP.
 • Členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoli počtu členů.
 • Návrh je přijat, hlasuje-li pro jeho přijetí více členů než pro jeho nepřijetí.
 • Mimořádná členská schůze musí být svolána výborem klubu do 6 měsíců v případě, požádá-li o to nejméně třetina všech členů KPP nebo společná nadpoloviční většina členů výboru, kontrolní komise. Tyto osoby jsou povinny zároveň uvést program mimořádné členské schůze, který má být projednán.
 • Výroční členská schůze se svolává obdobně jednou za čtyři roky. Kromě běžného programu se volí nadpoloviční většinou přítomných členů výbor klubu a tříčlenná kontrolní komise, a to dohodnutým způsobem (veřejným nebo tajným hlasováním). Členskou schůzi svolává výbor KPP písemně pozvánkou nebo uvedením místa, data a času konání v klubovém zpravodaji, doručeném nejméně tři týdny před stanoveným termínem, informace o konané schůzi uvede i na internetových stránkách KPP.
 • Návrhy k projednávání řádnou členskou schůzí připravuje a předkládá výbor.
 • Členská schůze schvaluje stanovy KPP, kárný řád, bonitační a zápisní řád KPP; nutné úpravy těchto řádů a směrnic v návaznosti na nové zákonné úpravy a nařízení nadřízených kynologických orgánů v období mezi členskými schůzemi provádí výbor KPP. Tyto úpravy musí být předloženy nejbližší členské schůzi ke schválení.
 • Schvaluje výši ročních členských příspěvků a ostatních klubových plateb.
 • Volí členy orgánů KPP s výjimkou poradních orgánů, jejichž členy jmenuje výbor KPP.
 • Rozhoduje o odvolání členů KPP proti uloženým kárným opatřením.
 • Přijímá zásadní rozhodnutí v činnosti KPP a v řízení chovu.
 • Ukládá ostatním orgánům KPP úkoly nebo závazné pokyny pro jejich činnost.
 • Schvaluje zánik KPP nebo sloučení KPP s jiným subjektem.

6.2 Výbor KPP:

 • Výbor je výkonný (statutární) orgán, který řídí a zajišťuje činnost KPP v období mezi členskými schůzemi a plní usnesení členských schůzí. Výbor má kárnou pravomoc.
 • Jménem KPP navenek jedná předseda nebo jednatel, ostatní členové výboru jednají v rozsahu svých pracovních pověření. K zvládnutí dílčích úkolů výbor může pověřit i jednotlivé členy KPP nebo externí pracovníky.
 • Členem výboru nemůže být člen kontrolní komise. Výbor se schází dle potřeby. Jednání výboru svolává jeho předseda. Člen výboru může na svou funkci ve výboru nebo členství ve výboru rezignovat písemným oznámením zaslaným předsedovi KPP.
 • Pro odvolání člena z funkce ve výboru pro nečinnost nebo z jiných vážných důvodů musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů výboru. Člen výboru, o němž se hlasuje, v takových případech nesmí hlasovat.

Práva a povinnosti výboru:

 • výbor KPP řídí se usneseními členských schůzí a zabezpečuje chod KPP v období mezi členskými schůzemi
 • v období mezi členskými schůzemi provádí úpravy klubových směrnic a řádů v návaznosti na nové zákonné úpravy a nařízení nadřízených orgánů v oblasti chovu, schvaluje a vydává vnitřní organizační směrnice pro naplnění cílů a poslání KPP (viz bod 2), které nesmí být v rozporu se stanovami KPP
 • zajišťuje svolání řádné nebo mimořádné členské schůze a předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a situaci v KPP
 • z výborových schůzí jsou pořizovány zápisy
 • informuje členskou základnu na členské schůzi a v případě potřeby prostřednictvím Zpravodaje KPP o činnosti výboru KPP a o stavu v KPP, komunikuje se svými členy též prostřednictvím svých internetových stránek a emailových adres
 • má právo navrhnout předsedovi KK pozastavení výkonu funkce člena KK, jsou-li k tomu dány důvody dle stanov
 • organizuje speciální a klubové výstavy a další klubové akce (posouzení chovnosti, bonitace, svody, setkání atd.)
 • zajišťuje řádné vedení účetnictví KPP (evidenci o hospodaření) a minimálně jedenkrát ročně předkládá členské základně výsledky hospodaření uveřejněním v klubovém zpravodaji nebo na členské schůzi
 • řeší návrhy, připomínky nebo stížnosti členů KPP a vyjadřuje se k nim na své nejbližší schůzi. O převzetí podnětu nebo stížnosti a o jejich vyřízení informuje písemně člena KPP bez zbytečného odkladu
 • zajišťuje důsledné dodržování zápisního řádu KPP, vnitřních směrnic KPP a přijímá opatření dle těchto směrnic
 • rozhoduje a vystupuje jménem KPP v období mezi členskými schůzemi v plném rozsahu, zejména v souvislosti s dodržováním stanov a zápisního řádu schválených členskou schůzí
 • zastupuje KPP v zahraničí – pokud nezastupuje KPP přímo předseda, určí za sebe pověřenou osobu
 • v případě potřeby navrhuje členské schůzi změnu výše ročního členského příspěvku nebo dalších klubových poplatků stanovených v KPP
 • může odvolat člena výboru pro jeho nečinnost nebo z jiných závažných důvodů z funkce, do níž jej zvolil
 • zajišťuje vydávání klubového zpravodaje jím pověřenou osobou či osobami a odpovídá za obsahovou stránku tohoto periodika
 • rozhoduje o přijetí či nepřijetí žadatele za člena KPP
 • v případě porušení klubových stanov nebo směrnic může uložit členovi kárné opatření dle kárného řádu KPP; za účelem prošetření může jmenovat tříčlennou kárnou komisi, jejímiž členy nemohou být členové výboru, členové kontrolní komise. Kárná komise má poradní hlas.
 • zastupuje KPP vůči třetím osobám tak, že za výbor je oprávněn jednat předseda výboru v plném rozsahu, v době jeho nepřítomnosti jednatel, ostatní funkcionáři výboru mohou jednat samostatně v rozsahu své funkce, do níž byli výborem zvoleni. Ostatní členové výboru mohou vůči třetím osobám vystupovat a jednat pouze na základě písemného pověření podepsaného předsedou výboru, případně jednatelem klubu. Podepisovat za výbor KPP může předseda nebo jednatel klubu.

Složení výboru:

Předseda

 • a) svolává a řídí členské schůze a pracovní schůze výboru, stanoví jejich program
 • b) zastupuje Klub navenek, pokud k tomu není určen výborem jiný člen
 • c) odpovídá za hospodaření Klubu a za plnění úkolů, přijatých usnesením
 • d) schvaluje výdaje ze společných prostředků a dává příkaz k finančním operacím
 • e) v mezivolebním období v případě nutnosti doplňuje jednotlivé členy výboru o další pracovníky z řad členské základny.

Jednatel a pokladník

 • a) podle pokynů předsedy svolává členské a výborové schůze, pořizuje z nich zápisy, které zveřejňuje na internetu
 • b) vyřizuje běžnou korespondenci, eviduje a vyřizuje klubovou poštu
 • c) vede členskou evidenci
 • d) vede účetní evidenci
 • e) registruje finanční hospodaření, přijímá platby, provádí úhrady a finanční odvody, spravuje běžné účty (převody a výběry z konta)
 • f) archivuje účetní dokumentaci
 • g) vykazuje účetní závěrku a zprávu o hospodaření
 • h) sestavuje návrh rozpočtu pro nadcházející období

Správce plemenné knihy (dále jen SPK)

 • a) vede chovatelskou agendu a spolupracuje s Plemennou knihou
 • b) vydává krycí listy, zasílá přihlášky k zápisu štěňat a žádanky o tetovací čísla (čísla zápisu)
 • c) na vyžádání chovatele nebo výboru klubu provádí kontrolu vrhu
 • d) zveřejňuje všechny poznatky z chovatelského úseku
 • e) dle potřeby si určí své pomocníky a odpovídá za jejich činnost
 • f) ve své činnosti je vázán řády FCI, standardem plemene a klubovými řády
 • g) zajišťuje odbornou přípravu posuzovatelů plemene a návrhy nových adeptů na tuto funkci
 • h) na základě podmínek pro zařazení jedinců do chovu stvrzuje jejich chovnost do originálu PP a uchovněné jedince je povinen do 14 dní umístit na internetové stránky
 • i) zastupuje KPP při uzavírání smluv s chovateli – nečleny

Člen výboru I

 • stará se o tvorbu zpravodaje, dokumentů, shánění sponzorů, zpracovává výsledky výstav, má na starosti obecné pravidla a řády, podle kterých se klub musí/může řídit pomáhá se vším ostatním podle aktuální potřeby.

Člen výboru II

 • stará se o vydání a rozesílání zpravodaje, webové stránky klubu, tvorbu dokumentů, shánění sponzorů, komunikace s PPČ, tvorba reportáží pomáhá se vším ostatním podle aktuální potřeby.
 • rozhoduje hlasováním a je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. V případě parity je hlas předsedy rozhodující. Člen výboru nemůže být současně členem Kontrolní komise.

6.3 Kontrolní komise:

 • Kontrolní komise (KK) je samostatným orgánem KPP. Je tříčlenná, ze svého středu si volí předsedu. Její zástupce se může účastnit schůzí výboru s hlasem poradním
 • Kontrolní komise je povinna sledovat dodržování usnesení členských schůzí, stanov, směrnic, řádů a hospodaření v KPP. Kontroluje soulad organizačních směrnic vydaných výborem se stanovami KPP. Navrhuje výboru nebo členské schůzi opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Odpovídá se členské základně.
 • Je odvolacím orgánem kárného řízení. Rozhodnutí KK je konečné, ztotožní-li se s výrokem výboru v kárném řízení.
 • Členem kontrolní komise nemůže být člen výboru. Kontrolní komise se schází dle potřeby. Člen kontrolní komise může na svou funkci rezignovat písemným oznámením zaslaným předsedovi výboru KPP a předsedovi kontrolní komise. V případě, že je člen kontrolní komise nečinný, nebo z jiných vážných důvodů, může předseda kontrolní komise odvolat člena z funkce.

7. Zásady hospodaření:

 • příjmová činnost (roční členské příspěvky, poplatky z chovatelských činností, příspěvky z neziskových a jiných činností v souladu s cíli definovanými v bodě 2 Stanov atd.)
 • výdajová činnost
 • sponzorské dary
 • minimálně 1x ročně kontroly KK

Majetek klubu:

 • Veškerý movitý a nemovitý majetek, získaný za klubové finanční prostředky nebo z darů je majetkem KPP.
 • Majetkem KPP je veškerá klubová a chovatelská dokumentace. Správu tohoto majetku zabezpečuje výbor KPP.

8. Zánik KPP:

 • Klub zanikne jeho zrušením s majetkovým vypořádáním, nebo sloučením s jiným subjektem, rozhodnou-li o tom nejméně dvě třetiny všech členů klubu. Součástí rozhodnutí o zrušení KPP je i majetkové vypořádání.

9. Kárná opatření:

 • Veškeré přestupky a porušení povinností vyplývajících ze stanov, směrnic a řádů KPP budou posuzovány podle kárného řádu KPP a příslušných směrnic.

Schváleno na ČS dne 15. 6. 2013