Pyrenejský horský pes Pyrenejský mastin Pyrenejský ovčák Katalánský ovčák
Česky
English

Stanovy klubu

1. Název, vymezení, sídlo a působnost:

Klub pyrenejských plemen (dále jen KPP nebo klub), je dobrovolná nepolitická zájmová organizace, zapsaný spolek, právní subjekt s chovatelskou pravomocí, vázaný členskými podmínkami ČMKU a FCI, který sdružuje chovatele a příznivce plemene psů pyrenejský horský pes, pyrenejský mastin, pyrenejský ovčák s dlouhou srstí v obličeji, pyrenejský ovčák s krátkou srstí v obličeji a katalánský ovčák. Je založen na principu dobrovolného sdružování osob dle platného znění zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, Občanského zákoníku. KPP je prostřednictvím SKK členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU), která je přímým členem Mezinárodní kynologické organizace (FCI).

 • Název: Klub pyrenejských plemen, z.s. (zkratka KPP)
 • Sídlo: Králová 11, Medlov u Uničova, 783 91
 • IČO: 63782537
 • Statutárním orgánem je výbor klubu

2. Cíle a poslání KPP:

 1. Sdružuje chovatele a přátele plemen pyrenejský horský pes, pyrenejský mastin, pyrenejský ovčák s dlouhou srstí v obličeji, pyrenejský ovčák s krátkou srstí v obličeji, katalánský ovčák.
 2. Uskutečňuje chov přísně a výhradně dle standardu FCI (nikoli UCI) v návaznosti na platné předpisy a řády ČMKU, Stanovy, řády a směrnice KPP.
 3. Zabezpečuje kontrolovaný chov s cílem zušlechtění plemene v exteriéru, zkvalitnění genetického fondu a zdraví, sleduje dodržování etiky zacházení se zvířaty.
 4. Zabezpečuje vydávání průkazů původu, vedení plemenné knihy a vedení chovatelské dokumentace.
 5. Využívá spolupráce se zahraničními kluby FCI za účelem získávání rozhodčích, získávání nebo výměny plemenných jedinců, chovatelských informací atd.
 6. Pořádá klubové a speciální výstavy a ostatní akce.
 7. Propaguje plemeno
 8. Poskytuje odborná stanoviska k problematice plemene jiným organizacím a orgánům.
 9. Spravuje internetové stránky KPP, ve kterých informuje o chovatelských akcích, zveřejňuje odborné kynologické články, zprávy a rozhodnutí výboru a kontrolní komise, dále zveřejňuje články členů a inzerci.
 10. Na základě uzavřené písemné smlouvy na dobu určitou poskytuje chovatelský servis i nečlenům klubu. V písemné smlouvě se chovatel-nečlen zavazuje k dodržování Stanov a řádů KPP. Chovatel-nečlen bude mít ze strany poskytovatele nárok pouze na servis vymezený danou smlouvou.
 11. Řádně hospodaří se svěřenými prostředky. K úhradě klubových nákladů slouží členské příspěvky, účelové klubové poplatky, výnosy z výstav atd.

3. Členství v klubu vzniká:

 1. Řádné členství v KPP vzniká rozhodnutím výboru o přijetí za člena na základě podané přihlášky. Výbor není povinen člena přijmout a jeho přihlášku zamítne zejména tehdy, pokud žadatel o členství nesplňuje podmínky stanovené těmito Stanovami nebo před rozhodnutím výboru neuhradí celý členský roční příspěvek nebo jsou-li výboru známy v době přijímacího řízení závažné skutečnosti ukazující u žadatele o členství na důvodné podezření z jednání, které by u člena KPP zakládalo kárné provinění podle Kárného řádu. O přijetí za člena nebo zamítnutí přihlášky o členství bude žadatel písemně vyrozuměn (v případě zamítnutí s uvedením důvodů). V případě zamítnutí přihlášky bude žadateli vrácen případně zaplacený členský příspěvek.
 2. Žadatel o členství, jehož přihláška byla výborem zamítnuta, je oprávněn ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí přihlášky písemně požádat výbor, aby byla jeho přihláška předložena k rozhodnutí nejbližší členské schůzi. Výbor je povinen zařadit tuto žádost na pořad jednání nejbližší členské schůze, která pak rozhoduje o přijetí žadatele za člena či o zamítnutí přihlášky. Členství v takovém případě vzniká rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena za podmínky předchozí úhrady ročního členského příspěvku ze strany žadatele.
 3. Členství v KPP je dobrovolné a není nárokové. Členem KPP nemůže být fyzická nebo právnická osoba, která zprostředkovává obchod se psy za účelem zisku, případně dodává psy osobám obchodujícím se psy. Výbor je oprávněn nepřijmout přihlášku též zejména z důvodů předchozího vyloučení z KPP za chovatelské přestupky a jiná provinění proti řádům KPP, nebo předchozího vyloučení z jiného chovatelského klubu, nebo v případě známého jednání žadatele, které by mohlo vést k narušení soužití v KPP, případně poškodit na veřejnosti jeho dobré jméno a oprávněné zájmy.
 4. Členem KPP se může stát pouze občan České republiky nebo jiného státu starší 18 let nebo právnická osoba, vlastnící plemeno zastřešené klubem, který souhlasí se stanovami KPP a předpisy na ně navazujícími, zavazuje se jimi řídit a zaplatí včas a řádně členský roční příspěvek. Členem KPP se může stát též jeden rodinný příslušník, nebo osoba blízká, stávajícímu členovi, která splňuje všechna kritéria stanovená těmito Stanovami s výjimkou vlastnictví příslušného plemene.
 5. Uchazeč o členství v klubu projevuje vůli být vázán stanovami, řády a směrnicemi klubu od okamžiku, kdy se stane jeho členem.
 6. Čestné členství v KPP vznikne jeho udělením na základě rozhodnutí výboru KPP osobě, která byla nebo dosud je dlouholetým členem KPP a zasloužila se velmi výraznou měrou o rozvoj KPP. Čestný člen KPP není povinen platit roční členský příspěvek, má však ostatní práva a povinnosti řádného člena KPP. Na čestného člena se vztahuje Kárný řád.
 7. Výbor vede seznam členů, ve kterém jsou uvedeny zejména: jméno a příjmení člena (u právnické osoby název), adresa pro doručování a e-mailová adresa pro doručování. Členové jsou povinni výboru písemně bezodkladně sdělovat veškeré změny evidovaných údajů. Výbor provádí průběžně aktualizaci údajů v seznamu členů. Aktuální seznam členů je každému členovi k dispozici k nahlédnutí při konání každé členské schůze, jinak je seznam členů neveřejný.

4. Členství v KPP zaniká:

 1. Doručením písemného oznámení člena o vystoupení z KPP.
 2. Nezaplacením ročního členského příspěvku v termínu stanoveném pro jeho úhradu rozhodnutím členské schůze do 15 dnů.
 3. Vyloučením člena z KPP podle Kárného řádu.
 4. Úmrtím člena KPP.

5. Práva a povinnosti člena KPP:

 1. 5.1 Člen KPP je povinen znát a dodržovat stanovy, směrnice, ostatní řády a normy a přijatá usnesení KPP a řídit se jimi.
 2. 5.2 Má právo a povinnost podílet se na činnosti klubu, hájit zájmy klubu a dodržovat členskou kázeň.
 3. 5.3 Svým chováním a jednáním nesmí narušovat chod, účel, poslání klubu a chov zastřešených plemen. Jeho vystupování a jednání nesmí být v rozporu se zájmy klubu, nesmí poškozovat dobré jméno klubu, např. šířením pomluv, či jiným způsobem napadat nebo znevažovat členskou základnu a její členy, orgány KPP nebo jejich členy, a klub samotný. Dále je povinen dodržovat zákony ČR, předpisy ČMKU a FCI.
 4. 5.4 Je povinen znát standard svého plemene.
 5. 5.5 Je povinen včas a řádně platit roční členské příspěvky, i po dobu omezení nebo pozastavení chovu a oznamovat výboru všechny změny své adresy, e-mailové adresy a změny adresy stanoviště psů, to vše do čtrnácti dnů ode dne, kdy změna nastane.
 6. 5.6 Má právo se zúčastňovat členských schůzí, podávat návrhy a připomínky, volit a být volen do všech orgánů KPP, být informován o činnosti KPP.
 7. 5.7 Člen se může nechat na členské schůzi KPP zastoupit zástupcem, jemuž udělí písemnou plnou moc. Jeden zástupce může na jedné členské schůzi zastupovat maximálně dva členy KPP. Nepřítomný člen může být zastoupen jiným členem klubu, nečlenem klubu nebo svým rodinným příslušníkem. Je-li člen KPP na členské schůzi zastupován zástupcem, nemůže být na této členské schůzi přítomen.
 8. 5.8 Má právo vznášet stížnosti k práci výboru či kontrolní komise, a to písemnou formou předsedovi KPP.
 9. Má právo kdykoli z KPP vystoupit, přičemž zaplacené roční členské příspěvky a další klubové platby se nevracejí; zaplacené roční členské příspěvky a klubové platby se též nevracejí členům vyloučeným z KPP.
 10. Má právo navrhnout soudu vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu KPP, proti němuž není opravný prostředek v rámci KPP, a to způsobem upraveným v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. § 258 a násl.

6. Orgány:

 • členská schůze (nejvyšší orgán spolku)
 • 5 členný výbor (kolektivní statutární orgán)
 • 3 členná kontrolní komise

Další poradní a pomocné orgány (kolektivní i individuální), které může jmenovat výbor KPP a určit náplň jejich činnosti. Volební období všech volených orgánů klubu je čtyřleté. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě. Usnesení výboru KPP, přijaté v souladu se stanovami a s ostatními vnitřními směrnicemi, jsou závazná pro ostatní orgány a pro všechny členy KPP.

6.1 Členská schůze:

 • 6.1.1 Vrcholným orgánem KPP je členská schůze, která je svolávána výborem KPP dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Členskou schůzi řídí předseda, případně v jeho nepřítomnosti jednatel. O jednání a usnesení ČS se sepíše zápis, který podepíše předseda nebo jednatel. Pouze členská schůze je oprávněna přijímat zásadní rozhodnutí k činnosti klubu a řízení chovu a měnit stanovy KPP.
 • 6.1.2 Každý člen KPP má na členské schůzi jeden hlas.
 • 6.1.3 Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů KPP s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů klubu s hlasem rozhodujícím, je členská schůze zrušena.
 • 6.1.4 Je-li na pozvánce na členskou schůzi výslovně uvedeno, že v případě, že bude členská schůze zrušena z důvodu nedostatku své usnášeníschopnosti, svolává svolavatel touže pozvánkou na tentýž den a totéž místo v konkrétním termínu (nikoliv dříve než 1 hodina od začátku původně svolané členské schůze) náhradní členskou schůzi se stejným pořadem jednání, jako původní členská schůze, pak se v souladu s touto pozvánkou koná náhradní členská schůze. Náhradní členská schůze může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů. Návrh je přijat, hlasuje-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů, neplyne-li ze zákona nebo z těchto stanov pro přijetí konkrétního usnesení vyšší kvórum. K náhradní členské schůzi bude pořízena samostatná prezenční listina přítomných členů, z níž bude vyplývat, že se vztahuje k náhradní členské schůzi.
 • 6.1.5 Není-li v pozvánce na členskou schůzi výslovně obsažena též pozvánka na náhradní členskou schůzi pro případ zrušení první členské schůze z důvodu nedostatku usnášeníschopnosti (ve smyslu předchozího odstavce těchto stanov), je svolavatel v případě zrušení členské schůze z důvodu nedostatku usnášeníschopnosti oprávněn svolat náhradní členskou schůzi postupem podle ust. § 257 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.
 • 6.1.6 Mimořádná členská schůze musí být svolána výborem klubu do 6 měsíců v případě, požádá-li o to nejméně třetina všech členů KPP nebo nadpoloviční většina členů výboru nebo nadpoloviční většina členů kontrolní komise. Tyto osoby jsou povinny zároveň uvést program mimořádné členské schůze, který má být projednán.
 • 6.1.7 Výroční členská schůze se svolává obdobně jednou za čtyři roky. Kromě běžného programu se volí nadpoloviční většinou přítomných členů výbor klubu a tříčlenná kontrolní komise, a to způsobem určeným členskou schůzí (veřejným nebo tajným hlasováním).
 • 6.1.8 Členskou schůzi svolává výbor KPP elektronickou pozvánkou (e-mailem, na e-mailovou adresu člena uvedenou v seznamu členů), doručenou nejméně tři týdny před stanoveným termínem, informace o konané schůzi se současně uvede i na internetových stránkách KPP. Náležitosti pozvánky je nejméně místo a čas konání členské schůze a pořad jednání členské schůze. Pozvánka odeslaná členovi e-mailem na jeho adresu uvedenou v seznamu členů se považuje za doručenou následující pracovní den po jejím odeslání.
 • 6.1.9 Návrhy k projednávání řádnou členskou schůzí připravuje a předkládá výbor.
 • 6.1.10 Rozhodnutí členské schůze může proběhnout i formou per rollam. V takovém případě zašle výbor KPP všem členům KPP na jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu členů návrh rozhodnutí, o němž mají hlasovat, a poskytne jim lhůtu nejméně 10 dní ode dne odeslání návrhu. Členové jsou oprávnění ve stanovené lhůtě na e-mailovou adresu, z níž jim bude návrh doručen, zaslat své rozhodnutí, z něhož musí vyplývat, zda hlasují pro rozhodnutí, proti němu, nebo zda se zdrželi hlasování. Pokud nebude odpověď člena na návrh ve stanovené lhůtě doručena nebo z ní nebude jasně patrné stanovisko člena, má se za to, že se takový člen zdržel hlasování. Navržené rozhodnutí je přijato jen pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů KPP. O výsledku hlasování vyrozumí výbor všechny členy e-mailem.
 • 6.1.11 Členská schůze schvaluje stanovy KPP, Kárný řád, zápisní řád KPP a další klubové předpisy; nutné úpravy těchto řádů a směrnic (s výjimkou stanov a Kárného řádu) v návaznosti na nové zákonné úpravy a nařízení nadřízených kynologických orgánů v období mezi členskými schůzemi provádí výbor KPP. Tyto úpravy musí být předloženy nejbližší členské schůzi ke schválení.
 • 6.1.12 Schvaluje výši ročních členských příspěvků a ostatních klubových plateb schvaluje termín jejich splatnosti. Nerozhodne-li členská schůze o splatnosti členského příspěvku jinak, pak platí, že členský příspěvek je splatný každoročně vždy do 31.1 příslušného roku, k němuž se vztahuje.
 • 6.1.13 Volí členy výboru KPP a kontrolní komise vč. určení funkcí jednotlivých volených členů výboru dle těchto Stanov.
 • 6.1.14 Přijímá zásadní rozhodnutí v činnosti KPP a v řízení chovu.
 • 6.1.15 Ukládá ostatním orgánům KPP úkoly nebo závazné pokyny pro jejich činnost.
 • 6.1.16 Schvaluje zánik KPP nebo sloučení KPP s jiným subjektem.
 • 6.1.17 Členská schůze je odvolacím orgánem v kárném řízení vedeném proti členovi výboru nebo členovi kontrolní komise.
 • 6.1.18 Rozhoduje o dalších záležitostech, o nichž jí přísluší rozhodovat podle těchto stanov nebo podle zákona.
 • 6.1.19 Může si vyhradit rozhodování o jakékoliv záležitosti KPP, která je jinak v působnosti jiného orgánu KPP.
 • 6.1.20 Záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání členské schůze při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů KPP oprávněných o ní hlasovat.

6.2 Výbor KPP:

 • 6.2.1 Výbor je výkonný kolektivní statutární orgán, který řídí a zajišťuje činnost KPP v období mezi členskými schůzemi a plní usnesení členských schůzí. Výbor má kárnou pravomoc podle Kárného řádu. Výbor má 5 členů.
 • 6.2.2 Jménem KPP navenek samostatně jedná předseda nebo jednatel. Ostatní členové výboru jednají samostatně jen v rozsahu svých pracovních pověření plynoucích z těchto stanov s tím, že v ostatních záležitostech mohou navenek za výbor jednat jen dva členové výboru (vyjma předsedy a jednatele) společně. K zvládnutí dílčích úkolů výbor může pověřit jednáním navenek i jednotlivé členy KPP nebo externí pracovníky, a to písemným pověřením.
 • 6.2.3 Členem výboru nemůže být člen kontrolní komise. Výbor se schází dle potřeby a to i formou jednání prostřednictvím komunikace na dálku. Jednání výboru svolává jeho předseda nebo jednatel. Člen výboru může na svou funkci ve výboru nebo členství ve výboru rezignovat písemným oznámením zaslaným předsedovi KPP. Členství a funkce ve výboru v takovém případě zanikají doručením rezignace k rukám předsedy výboru. Předseda výboru podává rezignaci k rukám jednatele.
 • 6.2.4 Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.

6.3 Práva a povinnosti výboru:

 • 6.3.1 Výbor KPP se řídí usneseními členských schůzí a zabezpečuje chod KPP v období mezi členskými schůzemi.
 • 6.3.2 V období mezi členskými schůzemi provádí úpravy klubových směrnic a řádů v návaznosti na nové zákonné úpravy a nařízení nadřízených orgánů v oblasti chovu, schvaluje a vydává vnitřní organizační směrnice pro naplnění cílů a poslání KPP (viz bod 2), které nesmí být v rozporu se stanovami KPP.
 • 6.3.3 Zajišťuje svolání řádné nebo mimořádné členské schůze a předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a situaci v KPP.
 • 6.3.4 Informuje členskou základnu na členské schůzi o činnosti výboru KPP a o stavu v KPP, komunikuje se svými členy též prostřednictvím svých internetových stránek a emailových adres.
 • 6.3.5 Organizuje speciální a klubové výstavy a další klubové akce (posouzení chovnosti, bonitace, svody, setkání atd.).
 • 6.3.6 Zajišťuje řádné vedení účetnictví KPP (evidenci o hospodaření) a minimálně jedenkrát ročně předkládá členské základně výsledky hospodaření na členské schůzi.
 • 6.3.7 Řeší návrhy, připomínky nebo stížnosti členů KPP a vyjadřuje se k nim na své nejbližší schůzi. O převzetí podnětu nebo stížnosti a o jejich vyřízení informuje člena KPP bez zbytečného odkladu.
 • 6.3.8 Zajišťuje důsledné dodržování zápisního řádu KPP, vnitřních směrnic KPP a přijímá opatření dle těchto směrnic.
 • 6.3.9 Rozhoduje a vystupuje jménem KPP v období mezi členskými schůzemi v plném rozsahu, zejména v souvislosti s dodržováním stanov a zápisního řádu schválených členskou schůzí.
 • 6.3.10 Zastupuje KPP v zahraničí – pokud nezastupuje KPP přímo předseda, určí za sebe pověřenou osobu.
 • 6.3.11 V případě potřeby navrhuje členské schůzi změnu výše ročního členského příspěvku nebo dalších klubových poplatků stanovených v KPP.
 • 6.3.12 Může písemnou formou zakládat a rušit poradní nebo pomocné orgány a určovat náplň jejich činnosti.
 • 6.3.13 Může jmenovat člena poradního nebo pomocného orgánu nebo jej pro jeho nečinnost nebo z jiných závažných důvodů odvolat z funkce, do níž jej zvolil. Proti takovému odvolání není v rámci KPP žádný opravný prostředek.
 • 6.3.14 Rozhoduje o přijetí či nepřijetí žadatele za člena KPP.
 • 6.3.15 Vede seznam členů KPP, za který odpovídá jednatel. Každý člen KPP podpisem přihlášky ke členství v KPP dává svůj souhlas s využitím osobních a dalších údajů výhradně pro potřeby KPP. Seznam členů není veřejný. Zápis do seznamu se provádí po přijetí za člena klubu do 15 dnů a jeho výmaz též do 15 dnů po ukončení členství.
 • 6.3.16 Rozhoduje o omezení, pozastavení nebo zákazu chovu a o vyloučení člena z KPP. Pominou-li důvody, které vedly k omezení či pozastavení chovu, výbor toto opatření zruší a informuje o tom dotčeného člena KPP.
 • 6.3.17 Uděluje a ruší čestné členství v KPP.
 • 6.3.18 V případě porušení klubových stanov nebo směrnic může uložit členovi kárné opatření dle Kárného řádu KPP.
 • 6.3.19 Může udělit plnou moc třetím osobám k zastupování výboru KPP nebo KPP v řízeních před státními, soudními a jinými orgány nebo organizacemi.

6.4 Složení výboru:

6.4.1 Předseda

 • Svolává a řídí členské schůze a pracovní schůze výboru, stanoví jejich program.
 • Zastupuje Klub navenek a činí za něj právní jednání.
 • Odpovídá za hospodaření Klubu a za plnění úkolů, odpovídá za přijatá usnesení ČS.
 • Schvaluje výdaje ze společných prostředků a dává příkaz k finančním operacím.

6.4.2 Jednatel

 • Podle pokynů předsedy svolává členské a výborové schůze, pořizuje z nich zápisy.
 • Vyřizuje běžnou korespondenci, eviduje a vyřizuje klubovou poštu.
 • Vede členskou evidenci.
 • Vede účetní evidenci.
 • Registruje finanční hospodaření, přijímá platby, provádí úhrady a finanční odvody, spravuje běžné účty (převody a výběry z konta).
 • Archivuje účetní dokumentaci.
 • Vykazuje účetní závěrku a zprávu o hospodaření.
 • Zastupuje Klub navenek a činí za něj právní jednání

6.4.3 Správce plemenné knihy (dále jen SPK)

 • Vede chovatelskou agendu a spolupracuje s Plemennou knihou.
 • Vydává krycí listy, zasílá přihlášky k zápisu štěňat a žádanky o čísla zápisu.
 • Na vyžádání chovatele nebo výboru klubu provádí kontrolu vrhu.
 • Zveřejňuje všechny poznatky z chovatelského úseku.
 • Dle potřeby si určí své pomocníky a odpovídá za jejich činnost.
 • Ve své činnosti je vázán řády FCI, standardem plemene a klubovými řády.
 • Zajišťuje odbornou přípravu posuzovatelů plemene a návrhy nových adeptů na tuto funkci.
 • Na základě podmínek pro zařazení jedinců do chovu stvrzuje jejich chovnost do originálu PP a uchovněné jedince je povinen do 14 dní umístit na internetové stránky.
 • Zastupuje KPP při uzavírání smluv s chovateli – nečleny.
 • Zastupuje Klub navenek v rozsahu činnosti určené stanovami a v dalších případech jen společně s dalším členem výboru.

6.4.4 Další členové výboru

 • Starají se o webové stránky, tvorbu dokumentů, shánění sponzorů, zpracovávají výsledky výstav, mají na starosti obecné pravidla a řády, podle kterých se klub musí/může řídit, činí další úkoly svěřené výborem podle aktuální potřeby.
 • Člen zastupuje Klub navenek v rozsahu činnosti určené stanovami a v dalších případech jen společně s dalším členem výboru.

6.5 Kontrolní komise:

 • 6.5.1 Kontrolní komise (KK) je samostatným orgánem KPP. Je tříčlenná, ze svého středu si volí předsedu. Její zástupce se může účastnit schůzí výboru s hlasem poradním.
 • 6.5.2 Kontrolní komise je povinna sledovat dodržování usnesení členských schůzí, stanov, směrnic, řádů a hospodaření v KPP. Kontroluje soulad organizačních směrnic vydaných výborem se stanovami KPP. Navrhuje výboru nebo členské schůzi opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Odpovídá se členské základně.
 • 6.5.3 Kontrolní komise má kárnou pravomoc v rozsahu vyplývajícím z Kárného řádu.
 • 6.5.4 Členem kontrolní komise nemůže být člen výboru. Kontrolní komise se schází dle potřeby. Člen kontrolní komise může na svou funkci rezignovat písemným oznámením zaslaným předsedovi výboru KPP a předsedovi kontrolní komise. Člen kontrolní komise může být odvolán členskou schůzí.

7. Zásady hospodaření:

KPP hospodaří samostatně v souladu se zákony České republiky. Je organizací hospodářsky soběstačnou. Příjmy KPP jsou tvořeny:

 • Ročními členskými příspěvky.
 • Dary.
 • Výsledky hospodaření.
 • Příspěvky z neziskových a jiných činností v souladu s cíli definovanými v bodě 2 Stanov.
 • Poplatky z chovatelských činností.

8. Majetek klubu:

 1. Veškerý movitý a nemovitý majetek, získaný za klubové finanční prostředky nebo z darů je majetkem KPP.
 2. Majetkem KPP je veškerá klubová a chovatelská dokumentace. Správu tohoto majetku zabezpečuje výbor KPP.

9. Zánik KPP:

 1. Klub zanikne jeho zrušením s majetkovým vypořádáním, nebo sloučením s jiným subjektem, rozhodnou-li o tom nejméně dvě třetiny všech členů klubu. Součástí rozhodnutí o zrušení KPP je i majetkové vypořádání.
 2. Rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně.
 3. Rozhodnutím soudu podle § 268 Občanského zákoníku.
 4. Zrušení spolku se řídí úpravou § 168 až 172 Občanského zákoníku.
 5. Likvidace spolku se provádí dle § 269 Občanského zákoníku.
 6. Fúze spolků se řídí ustanovením § 274 Občanského zákoníku.

10. Kárná opatření:

 1. Veškeré přestupky a porušení povinností vyplývajících ze stanov, směrnic a řádů KPP budou posuzovány podle Kárného řádu KPP a příslušných směrnic.

Tyto Stanovy byly schválené členskou schůzí KPP dne 28. 8. 2022 a nabyly účinnosti téhož dne.