Pyrenejský horský pes Pyrenejský mastin Pyrenejský ovčák Katalánský ovčák
Česky
English

Zápisní řád KPP

1. Zápisní řád KPP

 1. Pro řádný rozvoj plemene je doporučeno členství majitele, případně držitele psa v Klubu pyrenejských plemen (dále jen KPP).
 2. V případě členství i v jiných klubech zastřešujících chov plemen v KPP na území ČR je člen KPP povinen sdělit, ve kterém klubu bude svou chovatelskou činnost realizovat. Chovat se smí dle ustanovení ČMKU pouze v jednom klubu.
 3. Dalším předpokladem pro náležitý chov je standard plemene a jeho znalost, jakož i dodržování tohoto zápisního řádu KPP včetně souvisejících právních a všeobecně závazných předpisů, zejména zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění a zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a jejich prováděcích předpisů a řádu ochrany při chovu.
 4. Chov je v prvé řadě zájmová činnost. Se psy se nesmí obchodovat přes výkupní organizace a překupníky. Prodej zvířat musí být uskutečňován výhradně na konkrétní adresy nových majitelů jak v ČR, tak v zahraničí.
 5. Za chovatele se považuje majitel, současný držitel, spolumajitel nebo nájemce chovné feny, který se v době krytí, březosti a po dobu vrhu o fenu stará /má ji fyzicky ve své péči v místě svého bydliště/, jakož pak má v péči i štěňata. Pro splnění této podmínky může být ze strany klubu provedena kontrola, kterou je chovatel povinen zástupcům KPP umožnit.
 6. Chovný pes či fena je registrován v rejstříku chovných zvířat ČMKU, včetně jména a adresy majitele. Změnu vlastnictví je nutno nahlásit správci plemenné knihy (dále jen SPK). V případě více vlastníků chovného jedince je nutno písemně sdělit SPK, kdo je oprávněn za spolumajitele jednat. Pokud tak neučiní, musí jednat všichni spolumajitelé společně bez ohledu na výši svých spolumajitelských podílů.
 7. Chovná způsobilost psů i fen se řídí chovnými podmínkami KPP. Majitel psa/feny musí mít v prvé řadě na zřeteli zdraví a maximálně spokojený život svého psa, majitel chovného zvířete též jeho chovatelské výsledky.
 8. Každý majitel feny nebo psa, kteří byli uznáni chovnými, se zavazuje, že nebude produkovat jedince bez průkazu původu. To se vztahuje i na trvalý chov štěňat bez PP jiného plemene. Člen, u kterého se prokáže, že využíval chovné jedince i k produkci štěňat bez PP, bude potrestán dle kárného řádu KPP. Člen, který vedle chovného či chovných jedinců vlastní též nechovného či nechovné jedince, na kterých cíleně, opakovaně a za účelem zisku odchovává štěňata bez PP, poškozuje úroveň plemene. Výbor KPP je v těchto případech oprávněn zasáhnout v souladu se stanovami a zápisním řádem KPP. Jednotlivé případy takového množitelství budou individuálně posuzovány při striktním uplatnění chovatelské etiky. Dále odporuje chovatelské etice, aby na zvířatech, která nebyla připuštěna do chovu z důvodů vysoké DKK, či dalších závažných zdravotních potíží, byla odchována štěňata bez PP, neboť hrozí rozšiřování nejrůznějších fyzických i povahových defektů.
 9. KPP je oprávněn kontrolovat, v jakých podmínkách se zvířata nacházejí (ustájení, výživa, hygiena atd.) a jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat. Místo pro odchov štěňat musí byt vhodné, tedy především čisté, teplé, suché a bez průvanu. Dostatečný vnitřní i vnější prostor pro volný pohyb štěňat a feny je nezbytný, stejně jako přístup denního světla. Chovatel musí umožnit zástupcům KPP provedení kontroly vrhu.
 10. KPP je v odůvodněných případech oprávněn dočasně omezit nebo trvale zakázat chov na chovném jedinci, jedincích nebo v celé chovatelské stanici, pokud chovatel hrubě, nebo opakovaně poruší ustanovení tohoto zápisního řádu.
 11. Každý současný nebo budoucí majitel feny, který má zájem o chov, může si ihned zažádat o mezinárodní uznání chovatelské stanice. Název chovatelské stanice je nedílnou součástí jména psa, který v ní byl odchován.
 12. Reprodukce chovných zvířat je přípustná:
  a) u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 14. měsíce doživotně. (Např. pokud se tedy fena malého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. března 2010; fena narozená 1. ledna 2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 2013).
  b) u velkých plemen nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce doživotně. (Např. pokud se tedy fena velkého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. června 2010).
  c) u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Výjimka je věkově ohraničena, povolit jí lze jen do ukončeného devátého roku života feny. Toto je podmíněno též schválením příslušného chovatelského klubu. (Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být po udělení požadovaných povolení naposledy kryta 1. ledna 2014).
 13. Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden v kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na základě doporučení veterináře povolit chovatelský klub.
 14. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu. Chovatel (držitel) nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel (držitel) povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
 15. Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění či zakrytí anatomické či exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním nebo fyzickém stavu a výrazně slabé konstituce. Dále jedinci silně bojácní či agresivní. Zdraví a sledování zdravotního stavu populace je základním požadavkem čistokrevného chovu.
 16. Každý chovatel je povinen si vést řádnou evidenci odchovů a krytí.
 17. Krycí list (dále jen KL) je dokladem o schváleném a uskutečněném krytí, obsahuje základní údaje o chovné feně a krycím psovi.
 18. Krycího psa, či krycí psy si vybírá chovatel.
 19. Majitel krycího psa je povinen se před krytím přesvědčit, že majitel feny má řádně vydaný a potvrzený KL. Bez řádně vystaveného KL by nemělo ke krytí feny dojít, dojde-li, majitel feny se vystavuje finančnímu postihu a oba účastníci budou potrestáni za porušení povinností dle KŘ.
 20. Vystavení KL se provádí na základě písemné žádosti zaslané SPK. Určený poplatek za vydání KL zasílá majitel feny na účet KPP a SPK odešle při žádosti o KL potvrzení této platby. KL je platný neomezeně, ovšem pouze do jednoho nakrytí.
 21. Chovný pes i chovná fena mají právo na reprodukci, tedy krýt a být nakryta, pokud není chov omezen nebo pozastaven.
 22. KL se vydává ve dvojím vyhotovení (hlášení vrhu a hlášení krytí). Po nakrytí se obě vyhotovení vypíší a podepíší. První vyhotovení (hlášení vrhu) zůstává chovateli, druhé (hlášení krytí) zašle majitel krycího psa SPK do 1 týdne. KL se vyplňuje i v případě, že oba partneři jsou v majetku téhož chovatele. Při neuskutečněném krytí si chovatel může KL ponechat pro další použití. Nezabřeznutí feny hlásí majitel zasláním KL (hlášení vrhu) nejpozději do 75 dnů po nakrytí.
 23. Mezi jednotlivými krytími musí u krycího psa uplynout nejméně 24 hodin.
 24. Pro povolení inseminace je nutné, aby zvířata splňovala podle chov. řádu ČMKU podmínku, že se v minulosti již reprodukovala přirozeným způsobem. Inseminaci smí provádět pouze osoba odborně způsobilá a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semeno povoleného psa nebo semeno s veškerou předepsanou dokumentací (zmrazené semeno zahraničního plemeníka). Náhrady zákroku hradí majitel feny.
 25. Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a v době kojení rovněž i o celý vrh tak, aby byl zaručen zdárný vývin zvířat. Chovatel hlásí vrh odesláním KL (hlášení vrhu) do 1 týdne od narození štěňat.
 26. Jakékoli zásahy na štěňatech smí provádět pouze veterinární lékař v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.
 27. Chovatel je povinen označovat štěňata čipováním. Dále je chovatel povinen štěňata nejméně dvakrát odčervit a vakcinovat podle pokynů veterinárního lékaře.
 28. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vylučující vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy a SPK, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat razítkem "NESTANDARDNÍ".
 29. Před svým 50. dnem života nesmějí být štěňata předána novému majiteli.
 30. KPP má právo vrh zkontrolovat a chovatel je povinen kontrolu vrhu, feny i chovatelského prostředí umožnit. Chovatel hradí poplatky dle platného ceníku KPP.
 31. SPK zašle chovateli po hlášení vrhu formulář přihlášky vrhu. Tuto přihlášku vrhu chovatel vyplní dle pokynů a ve věku 3-4 týdnů štěňat zašle na PK ČMKU. PK označí vrh zápisovými čísly a zašle zpět chovateli. Chovatel nejdříve ve věku 6 týdnů nechá veterinářem označit štěňata čipováním. Potvrzenou přihlášku vrhu odesílá chovatel SPK . Ten předá originál na plemennou knihu k vystavení PP. U prvního vrhu zasílá chovatel i originál průkaz původu feny k přeregistraci pokud ještě není přeregistrovaná. PP fen i psů je vhodné zaslat na plemennou knihu ČMKU ihned po přiznání chovnosti.
 32. Jména štěňat ve vrhu začínají stejným písmenem podle počtu po sobě jdoucích vrhů plemene v dané chovatelské stanici (první vrh A, druhý vrh B atd.).
 33. Průkazy původu budou zaslány plemennou knihou chovateli na dobírku, ten je povinen je pak bezplatně po podpisu zaslat novým majitelům.
 34. Pokud s evidencí své adresy nový majitel nesouhlasí, předá chovatel k evidenci pouze tzv. stanoviště psa, tj. jméno zvířete, ulici, číslo popisné domu a město. Chovatel je povinen upozornit nové majitele, že veškeré řády a normativy KPP se nacházejí na webových stránkách klubu.
 35. Prodej štěňat provádí a novému majiteli je předává výhradně chovatel. KPP doporučuje chovateli upozornit kupujícího písemnou formou (např. kupní smlouva, dohoda apod.) na případné jemu známé nedostatky snižující hodnotu štěněte.
 36. Chovatelé se jako členové KPP zavazují, že nebudou prodávat štěňata komisním způsobem, tedy do hromadného výkupu. Štěně do zahraničí je oprávněn majitel vyvézt pouze řádným způsobem na přímou adresu nového majitele. V tomto případě žádá chovatel o vydání exportního PP, kdy uvede celou adresu zahraničního majitele.
 37. Chovatel je povinen při prodeji poučit řádně nové majitele štěněte popř. dospělého psa o výživě, nárocích plemene atd. Chovatel se zároveň přesvědčí, že nový majitel provede řádnou přepravu štěněte vhodným způsobem. Při prodeji do tuzemska je nepřípustné dopravovat štěně bez doprovodu. KPP doporučuje chovateli informovat kupující o existenci klubu a zároveň předat i přihlášku.
 38. Chovatelský klub vede svou vlastní interní plemennou knihu.
 39. Pokud majitel ztratí PP, bude mu plemennou knihou na žádost vydán duplikát PP.

2. Funkce zápisního řádu:

a) Zápisní řád je závazný pro všechny členy KPP.
b) Nejsou povoleny žádné výjimky.
c) Prokáže-li se některé ustanovení jako nepraktické a nevyhovující, je nutno je znovu předložit členské základně k odsouhlasení změny.

 1. Při vážném nebo opakovaném porušení zápisního řádu rozhodne výbor KPP o opatřeních, kterými bude chovatel potrestán. Před rozhodnutím si výbor KPP vyžádá stanovisko daného člena a dle potřeby stanoviska dalších osob. O tomto bude proveden zápis. Rozhodnutí výboru je konečné až do doby konání členské schůze, která je nejvyšším orgánem klubu a ke které se může člen do 1 měsíce po rozhodnutí výboru KPP odvolat a požádat o posouzení rozhodnutí výboru KPP.
 2. Pokud majitel nebo držitel psa není členem KPP a chce být při chovu zastřešen KPP, musí o to písemně požádat výbor klubu. Bude mu vystavena Smlouva s nečlenem KPP. Po splnění všech požadovaných podmínek je takový chovatel povinen dodržovat všechny povinnosti uvedené v příslušných řádech a směrnicích KPP a ve stanovách KPP, které se vztahují k chovu. Při porušení povinností stanovených v řádech a vnitřních směrnicích KPP upravujících zastřešení nečlenů KPP a obecně chov v rámci KPP, výbor klubu chovateli odejme souhlas s jeho zastřešením v rámci KPP a oznámí to příslušným institucím.
 3. Práva a povinnosti dle tohoto zápisního řádu vykonává jménem KPP výbor KPP.

Tento Zápisní řád byl schválen členskou schůzí KPP dne 28. 8. 2022 a nabyl účinnosti téhož dne.